• kol kas nėra duomenų
   • Paramos anketa

   • Suteikdami paramą ir prisidėdami prie gimnazijos vykdomų projektų Jūs remiate ir stiprinate gimnazijos misiją. Siekiame suteikti kuo geresnį išsilavinimą mūsų mokiniams, geriname mokymosi erdves, perkame priemones bei įrangą ir įgyvendiname įvairius projektus. Daugelyje projektų būtų neįmanoma dalyvauti be Jūsų paramos ir pagalbos. Nuoširdžiai dėkojame už jėzuitų švietimo ir dvasingumo sklaidos palaikymą!
    Anketą galite užpildyti paspaudę žemiau esančią nuorodą: Paramos anketa

    • Padovanok plytą - pasodink medį

    • Kviečiame dalyvauti projekte „Padovanok plytą – pasodink medį“! Mes dedame visas pastangas, kad būtų pastatytas Daugiafunkcis sporto ir mokslo centras, skirtas visapusiškam mokinių ugdymui. 

     Padėkite mums jį pastatyti, o mes už jus pasodinsime mišką! Prašome jūsų prisidėti, tiek, kiek galite sau leisti, o mes įsipareigojame už kiekvieną surinktą 25 eurų auką pasodinti po medį. Ačiū už jūsų indėlį! Telaimina Jus Dievas! 

    • Kodėl prašome jūsų paremti gimnaziją, nors ji gauna mokinio krepšelio, mokinio aplinkos bei atlyginimo už ugdymą lėšas?

    • Mokinio krepšelio lėšos naudojamos atlyginimams, perkami vadovėliai, nedidelė dalis skiriama mokymo priemonėms, mokinių pažintinei veiklai ir mokinių pavėžėjimui apmokėti. Aplinkos lėšos naudojamos komunalinėms paslaugoms ir energetiniams ištekliams apmokėti, tačiau jų  nepakanka, tad dalis lėšų skiriama iš atlyginimo už ugdymą. Iš atlyginimo už ugdymą yra apmokamos šios išlaidos: darbo užmokestis (mokinio krepšelio nepakanka), komunalinės paslaugos, ryšių ir transporto paslaugos, modernios mokymo priemonės ir įranga, komandiruotės, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, mokinių profesinio konsultavimo paslaugos, mokinių ir mokytojų sielovada, informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas ir priežiūra, gimnazijos reprezentacinės priemonės, gimnazijos nario mokestis, gimnazijos renginių organizavimas. Visgi siekdami mokiniams suteikti galimybę visapusiškai tobulėti ir norėdami jiems suteikti pačias geriausias mokymosi sąlygas, kiekvienais metais patiriame dideles išlaidas, kurioms padengti būtina rėmėjų ir fondų parama, todėl labai kviečiame visus prisidėti prie Kauno jėzuitų gimnazijos misijos.

    • Kodėl nekeliame mokesčio už mokslą ir prašome aukoti?

    • Kauno jėzuitų gimnazijos šūkis „Gimę kilnesniems tikslams“ rodo, kad ji nėra skirta tik mokiniams iš pasiturinčių šeimų. Siekiame duris atverti visiems gabiems, katalikiškas pažiūras puoselėjantiems jaunuoliams, nepaisant jų šeimų finansinės padėties. Dėl šios priežasties gimnazija stengiasi, jog mokesčio už mokslą kaina išliktų stabili, nepaveiktų vidutines bei mažesnes pajamas gaunančių šeimų ir nesukeltų didelės socialinės atskirties.

   • Įmonėms

   • Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teisę teikti  paramą turintys mokesčio mokėtojai gali iš pajamų atskaityti visas išmokas (išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai. Taigi iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti paramai skirtas išmokas (įskaitant perleisto turto bei suteiktų paslaugų vertę), tačiau jos negali būti didesnės kaip 40 % sumos, apskaičiuotos iš mokesčių mokėtojo pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (išskyrus paramą bei ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolius).

    Paramos gavėjo pažyma
     

    Registravimo pažymėjimas
     

   • Rėmėjų nuostatai

   • Informaciją apie rėmėjų statusą, jo suteikimo tvarką ir rėmėjų teises, galite rasti Rėmėjų nuostatai.