• kol kas nėra duomenų
   • Mokytojų konsultacijos

   • Konsultacijos tėvams 

    Mokytojas konsultuoja tėvus ugdymo klausimais antrosios ir ketvirtosios mėnesio savaitės paskirtą dieną (jei nenurodyta kitaip) ir valandą.

    Konsultacijai reikia užsiregistruoti iš anksto, prieš tris darbo dienas, iki paskirtos konsultacijos dienos telefonu 8 676 53935. 

    Registruotis galima kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 16 val. (13.15–14.00 pietų pertrauka).

    Jei mokytojas į konsultaciją negali prisijungti dėl svarbių priežasčių, jis informuoja užsirašiusįjį paliktu kontaktiniu telefonu.

    Konsultacijos mokiniams

    Mokytojas konsultuoja mokinius kiekvieną savaitę pasirinktą dieną ir valandą.

    Mokiniams atskiros registracijos į konsultaciją nereikia, tačiau perspėja mokytoją, kad norėtų pasikonsultuoti.

   • Ugdymo planas

   •  UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2020–2021 M. M.

    • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d. 
    • Ugdymo proceso trukmė 5–8, I–III gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasių mokiniams – 163 ugdymo dienos.
    • Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktus brandos egzaminus (-ą) ar įskaitas (-ą) per pavasario (šv. Velykų) atostogas, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminus ar įskaitas, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktus brandos egzaminus ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
    • Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
    • Mokslo metai skirstomi pusmečiais (Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus 2020-09-01 įsakymas Nr. V-13).

     

    Klasės

    Pusmečiai

    I pusmetis

    (nuo – iki)

    II pusmetis

    (nuo – iki)

    5–III, IB 1

    09-01 – 01-22

    01-25 – 06-18

    IV

    09-01 – 01-22

    01-25 – 05-21

    IB 2

    09-01 – 01-22

    01-25 – 05-25

     

    Mokinių atostogos (Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus 2020-09-01 įsakymas Nr. V-13):

    Atostogos

    Prasideda

    Baigiasi

    Rudens

    2020-10-26

    2020-10-30

    Žiemos (šv. Kalėdų)

    2020-12-23

    2020-12-31

    Žiemos atostogos 

    2021-02-15

    2021-02-19

    Papildomos atostogos IV kl. mokiniams

    2021-02-05

    2021-02-05

    Pavasario (šv. Velykų)

    2021-04-06

    2021-04-09

    Vasaros:

    5–8, I–III, IB 1

    IB 2

     

    2021-06-21

    2021-06-28

     

    2021-08-31

    2021-08-31

     

    Įgyvendinant vertybinių nuostatų, kūrybiškumo ugdymą, tenkinant mokinių poreikius kultūrinei, meninei, pažintinei, tiriamajai, kūrybinei, sportinei, praktinei veiklai, skiriamos projektinės dienos (žr. į 1 priedą).

    Mokiniams siūlomi pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai (individualiems gabių mokinių poreikiams tenkinti, dalyko žinioms ir gebėjimams gilinti, naujam dalyko turiniui išmokti (žr. į 2 priedą).

    Vadovaujantis mokinių poreikiais ir kompetencijomis, siūlomos ir realizuojamos pasirenkamųjų dalykų ir modulių programos (žr. į 3 priedą).

    Tiriamoji, praktinė veikla derinama su pasirenkamaisiais dalykais ir moduliais sudaromos galimybės vykti ugdymo procesui kitose edukacinėse erdvėse.