• kol kas nėra duomenų
    • Vertybinio ugdymo programos

    • Vertybių ugdymo programos – tai aktyvaus ugdymo(si) procesas, kurio tikslas yra skatinti mokyklos bendruomenės vertybinių nuostatų raidą. Jos padeda įgyti lavinamuosius gebėjimus, išlaisvinančius asmens galimybes būti ir veikti kartu su kitais, bei sudaro sąlygas tikėjimo patirties refleksijai.

     Kauno jėzuitų gimnazijoje vertybių ugdymo programos turinys pritaikytas atskiroms amžiaus grupėms:

     5 kl. vertybių ugdymo programos (2 dienų stovykla) „Ar mes bendruomenė?“ paskirtis yra formuoti įgūdį bendrauti ir bendradarbiauti su kitais žmonėmis vadovaujantis sąžinės balsu ir artimo meile bei pastebėti ir suprasti Dievo kvietimą realizuoti save bendruomenėje.

     6 kl. vertybių ugdymo programos (3 dienų stovykla) „Kurkime gražesnį pasaulį!“ ir  (1 dienos) programos „Ar verta dėkoti už gyvenimą?“ paskirtis yra siekti, kad mokiniai vertintų įvairius gyvenimo momentus kaip progą augti, bręsti bei išmoktų už viską dėkoti. Siekiama padėti mokiniams pajausti atsakomybę už save, kitus žmones ir pasaulį bei suprasti, kas esame ir ką turime.

     7 kl. vertybių ugdymo programos (3 dienų stovykla) „Gimęs(usi) kilniems tikslams“ ir (1 dienos) programos „Bręsti tai keistis“ paskirtis yra mokytis bendradarbiauti, dirbti komandoje, siekti kilnių santykių bei tikslų. Siekiama ugdyti nuostabos, dėkingumo, gailestingumo dorybes. Tai taip pat yra katalikiška lytiškumo ugdymo programa. 

     8 kl. vertybių ugdymo programos (2 dienų) „Kelias“ paskirtis yra skatinti mokinius atrasti ir puoselėti teisingą santykį su savimi, kitais žmonėmis ir Dievu. Siekiama padėti suprasti, kad tikėjimas yra tarsi kelionė, kuri padeda ir kitus žmones priimti su meile, kad tikėjimas į Dievą galutinai įprasmina žmogiškąsias pastangas tobulėti.

    • Rekolekcijos gimnazistams

    • I kl. vertybių ugdymo programos „Stipriau už neapykantą“ paskirtis yra padėti pažinti socialines pasaulio vaikų ir savo aplinkos problemas, į jas pažvelgti iš krikščioniškosios perspektyvos, raginti ieškoti geriausių būdų jas spręsti.

     II kl. vertybių ugdymo programos „Escape&Pray“ paskirtis yra padėti atpažinti giliausius širdies troškimus, įvertinti savo talentus, pripažinti kiekvieno asmens pareigas. Kiekvienas mokinys atsižvelgdamas į tai, ko trokšta, ką gali ir ką privalo, mokosi išgirsti Dievo balsą ir pasirinkti tinkamai.

     III kl. vertybių ugdymo programos „Kairos“ paskirtis yra ieškoti ir rasti atsakymus į svarbius gyvenimo klausimus: „kas aš esu?“; „kas man yra Kristus?“; „kokia Kristaus žinia man?“ Mokiniai skatinami išmokti reflektuoti tikėjimo patirtis, raginami jomis dalintis bei melstis bendruomenėje ir individuliai.

      IV kl. vertybių ugdymo programos TEK (TEC – angl. Teens Encounter Christ – liet. jaunimas sutinka Kristų) paskirtis yra iš naujo patirti šv. Velykų slėpinį. Mokiniai melsdamiesi, dalindamiesi, bendrai veikdami, atlikdami supaprastintą Velykų Tridienio liturgiją raginami asmeniškai susitikti su prisikėlusiu Kristumi. Tai JAV jūrų laivyne atsiradusi programa, stiprinanti tikėjimo patirtį.

    • Eucharistijos šventimas

    • Vatikano II Susirinkimas liudija, kad „iš Eucharistijos kaip iš šaltinio trykšta į mus malonė, kuri veiksmingiausiai leidžia pasiekti žmonių pašventinimą Kristuje bei Dievo pašlovinimą, kurių kaip tikslo siekiama visais kitais Bažnyčios darbais“ (SC 10). Žmonių pašventinimas vyksta iš Eucharistijos tekančios malonės. Todėl KJG bendruomenė renkasi bendriems Eucharistijos šventimams bažnyčioje.

     Mokslo metų pradžioje, prieš šv. Kalėdas, per šventes, paskutinį skambutį ir abiturientų išleistuves švenčiama iškilminga Eucharistija, kurioje dalyvauja gimnazijos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, tėvai, alumnai, svečiai. 

     Bažnyčia – tai vieta, skirta dvasiškai augti, garbinti Dievą, asmeniškai kartu su bendruomene melstis. Paskirtomis dienomis mokiniai dalyvauja gimnazijos bendruomenės šv. Mišių aukoje ir liturgijoje Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, sekmadieniais – savo parapijos ar kitoje bažnyčioje.

    • Taize pamaldos

    • Per Taizė pamaldas dalinamasi įvairiomis mintimis biblinėmis temomis. Taigi mokiniai iš naujo atranda bendrystės ir draugystės dovaną, kurią gali duoti tik Jėzaus Kristaus Evangelija. Taizė pamaldos skatina krikščionių vienybę visame pasaulyje. Daug jaunų žmonių puikiai supranta, kodėl yra svarbi krikščionių vienybė. Jie žino, kaip susiskaldymų našta gali slėgti krikščionių liudijimą ir trukdyti naujos visuomenės kūrimui. Taizé jie randa tam tikrą „bendruomenės parabolę“, kuri padeda įveikti praeities nesantaiką ir kartu žvelgti į bendryste ir draugyste paženklintą ateitį.