• kol kas nėra duomenų
   • Pagrindinis (5–10 kl.)

   • Pagrindinis ugdymas 5–6 klasėse

    Gimnazijoje visi mokiniai mokosi šių privalomų dalykų: tikybos, gimtosios kalbos ir literatūros, užsienio kalbų (anglų k., vokiečių k., rusų k. prancūzų k.), matematikos, istorijos, gamtos pažinimo, menų ir kūno kultūros. Gimnazijoje inovatyviai dėstomi mokomieji dalykai, ugdomi  analitiniai mokinių mąstymo gebėjimai. Jau penktoje klasėje mokiniai pradedami mokyti vokiečių (rusų, prancūzų) ir anglų kalbų. 5 klasėje vyksta mokinių rengimas būsimiems tarptautiniams vokiečių kalbos I laipsnio diplomo (DSD I)  ir tarptautiniams anglų kalbos egzaminams. Įgyti tarptautiniai užsienio kalbų sertifikatai suteikia teisę mokiniams įgyti aukštąjį išsilavinimą užsienyje.  Puikus anglų kalbos mokėjimas mokiniams sudaro sąlygas dalyvauti pasaulinėse mokinių mainų (FLEX, ASIST, Global Outreach)  programose. Ugdymo diferencijavimas, kai jungiamas informacinių technologijų ir lietuvių kalbos ir literatūros ir informacinių technologijų ir dailės šiuolaikinis turinys, padeda formuoti vaiko sintezės mąstymo įgūdžius.  Ugdymas  organizuojamas ir už gimnazijos ribų. Pamokose naudojamos šiuolaikinės mokymo technologijas: spartesnis internetas, interaktyviosios lentos, kompiuteriai, moderni gamtos mokslų  kabinetų įranga ugdymą priartina prie šiuolaikinio pasaulio technologinių pokyčių. Gimnazija rengia įdomias ir turiningas kultūrines pažintines veiklas.  Birželio mėnesį vykdomos turiningos kalbų, vertybinių nuostatų programos,  siejančios įgytas žinias  praturtinti  praktiniais įgūdžiais.

    Pagrindinis ugdymas 7–8  klasėse

    Mokiniai tęsia tikybos, gimtosios kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, matematikos, menų, technologijų, informacinių technologijų,  socialinių mokslų  (istorija, geografija) mokymąsi ir pradeda giliai mokytis gamtos mokslų (biologija, fizika, chemija).  Šioje klasių grupėje mokiniai tęsia pasiruošimą vokiečių kalbos I laipsnio diplomo (DSD I) ir tarptautiniams anglų kalbos, egzaminams, konkursams, mainų programoms.  Baigę programą 8 klasėje mokiniai  laiko  vokiečių kalbos  egzaminą ir įgyja B1 kalbėjimo lygį. Technologijų programos dėstomos  integruotai, ugdomi mokinių programavimo įgūdžiai, jie  mokomi dirbti su naujausiomis technologijomis. Per gamtos dalykų pamokas mokiniai atlieka laboratorinius darbus pasitelkdami šiuolaikinę laboratorinę įrangą. Tęsiamas ugdymo organizavimas popamokinėje veikloje. Ypač vertinga gimnazijos 7 klasių mokiniams organizuojama kalbinė edukacinė išvyka po Vokietiją, o 8 klasių mokiniai lankosi Europos pasaulio mokslo centruose. Baigę šią programą mokiniams sudaroma galimybė įsivertinti savo mokymosi pasiekimus laikant stojamąjį egzaminą į gimnazijos I klasę.

    Pagrindinis ugdymas gimnazijos I–II  klasėse

    Mokiniai, sėkmingai išlaikę stojamuosius egzaminus, toliau tęsia mokymąsi pagrindinio ugdymo programoje. Yra komplektuojamos trijų tipų klasės:

    • viena klasė, kurioje mokomųjų dalykų turinys integruojamas su Pearson Edexcel GCSEs (GCSEs General Certificates of Secondary Education. Gimnazistai įgyja išsilavinimą, prilygstantį Jungtinės Karalystės išsilavinimui.  Sėkmingai baigę šią klasę mokiniai įgyja teisę tęsti mokslą Tarptautinio bakalaureato (International Baccalaureate) Diplomo programoje.
    • Magis klasėje, kurioje pagilintai mokomasi pagrindinių dalykų. Jiems sudaromos sąlygos pasiekti akademinių aukštumų.
    • Dvi klasės, kurioje ugdymo turinys pritaikomas pagal individualų mokinio poreikį.
     

    Visose klasėse pagilintai dėstoma lietuvių kalba ir matematika.   Akademiniai mokinių gebėjimai, kritinis mąstymas, savivaldaus ugdymo principai taikomi šioje klasių grupėje. Mokiniai anglų, vokiečių kalbų kalbinius gebėjimus ugdosi ne tik pamokose, bet ir pasaulio debatų čempionatuose. II klasėje mokiniai ruošia brandos darbo projektus, būsimieji biomokslų studentai supažindinami su biotechnologijų programa. Mokiniai skatinami iniciatyvumo planuojant asmeninę karjerą. Atlikę asmens gebėjimų testą, mokiniai sudaro individualius mokymosi planus. Visų klasių mokiniai dalyvauja šalies PUPP egzaminų sesijoje. Tie mokiniai, kurie šioje programoje pasiekia aukštesnio lygmens kalbinius įgūdžius ir turi iniciatyvą pagrindžiančios veiklos rezultatų ir demonstruoja  suvokimą apie  savo šalies ir piliečio misijos suvokimą, mokslą vienerius metus tęsia pasirinktose mokinių mainų programose.

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf
    Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija
    Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas
    LT-44280 Kaunas
    Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458
    Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas
    Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti