• Misija

   • Šiais principais ir nuostatomis yra grindžiama Kauno jėzuitų gimnazijos misija.
    Kauno jėzuitų gimnazija – krikščioniška bendruomenė - remdamasi jėzuitų švietimo paveldu, ugdo dvasingus, kūrybingus, socialius, išsilavinusius bei sportiškus asmenis, pasauliui atvirus demokratinės valstybės piliečius, siekiančius socialinio teisingumo ir skiriančius savo gabumus Dievo ir artimo tarnystei.


    KJG ugdymą grindžia:

    • Romos Katalikų Bažnyčios mokymu;
    • Jėzuitų švietimo paveldu;
    • Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais;
    • Tarptautinio bakalaureato organizacijos ugdymo principais.


   • Vertybės

   • KJG MOKINIAI SIEKIA BŪTI

    DVASINGI
    Tikintys – puoselėjantys asmeninį ryšį su Dievu ir Bažnyčia, tobulėjantys per maldą, ignaciškąjį dvasingumą, siejantys tikėjimą su kasdienybe.
    Ieškantys – atpažįstantys Dievą visuose dalykuose, besigilinantys į Šv. Raštą, siekiantys kilnesnių tikslų,  viltingai žvelgiantys į ateitį, atviras tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogui.
    Mylintys – gebantys Jėzaus Kristaus pavyzdžiu priimti save su talentais ir silpnybėmis, gerbiantys, įsiklausantys ir priimantys kitą asmenį,  nemenkinantys jo įsitikinimų, rasės, tikybos bei socialinės padėties.

    INTELEKTUALŪS
    Smalsūs – giliai, visapusiškai besidominantys įvairiais dalykais, siekiantys pažinti save, kitus ir pasaulį.
    Mąslūs –  savarankiškai, kritiškai vertinantys  įvykius ir reiškinius, siekiantys suvokti esmę, tinkamai argumentuoti.
    Reflektuojantys – siejantys  įvairius dalykus, pritaikantys įgytas žinias ir įgūdžius, gebantys  vertinti /  įsivertinti.

    BENDRUOMENIŠKI
    Teisingi –  besirenkantys tai, kas augina, o ne griauna, kuriantys teisingumu pagrįstą pasaulį, gebantys pasipriešinti neteisybei ir išnaudojimui.
    Tarnaujantys  –  besirūpinantys visais, ypač tais, kuriems pagalba yra reikalingiausia.
    Atsakingi – aktyviai įsitraukiantys į gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautinės bendruomenės veiklą bei branginantys savo tautos kultūros paveldą

    KŪRYBINGI
    Išradingi – įžvelgiantys  įprastus dalykus kitaip,  kuriantys autentiškas ir vertingas idėjas, meno kūrinius,  randantys netikėtus sprendimus. 
    Atviri – nebijantys prieštaravimų, nesuderinamumo, prisitaikantis  prie kaitos, priimantys gyvenimo iššūkius ir pokyčius.
    Iniciatyvūs – gebantys savarankiškai pradėti ir kitus paskatinti veikti, džiugiai siekiantys užsibrėžtų tikslų, trokštantys daugiau (magis) visose srityse.

    SPORTIŠKI
    Aktyvūs – nuolat fiziškai tobulėjantys, praktikuojantys įvairias fizinio aktyvumo formas.
    Sveiki – besirūpinantys sveikata ir branginantys gyvybę, praktikuojantys sveiką gyvenseną.
    Darnūs – gebantys rasti pusiausvyrą tarp veiklos ir poilsio, savęs ir aplinkos, kuriantys saugią, sveiką, ekologišką aplinką.

       KJG mokinys(-ė) siekia būti                    KJG ugdymo savitumas