• kol kas nėra duomenų
  • Kauno Jėzuitų gimnazijos ugdymo savitumas 

   Mokinys (-ė) siekia būti:

   TikintIs – puoselėjantIs asmeninį ryšį su Dievu ir Bažnyčia, tobulėjantis per maldą, ignaciškąjį dvasingumą, siejantis tikėjimą su kasdienybe.
   Ieškantis – atpažįstantis Dievą visuose dalykuose, besigilinantis į Šventąjį Raštą, siekiantis kilnesnių tikslų,  viltingai žvelgiantis į ateitį, atviras tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogui.
   Mylintis – gebantis Jėzaus Kristaus pavyzdžiu priimti save su talentais ir silpnybėmis, gerbiantis, įsiklausantis ir priimantis kitą asmenį,  nemenkinantis jo įsitikinimų, rasės, tikybos bei socialinės padėties.

   Smalsus – giliai, visapusiškai besidominantis įvairiais dalykais, siekiantis pažinti save, kitus ir pasaulį.
   Mąslus –  savarankiškai, kritiškai vertinantis  įvykius ir reiškinius, siekiantis suvokti esmę, tinkamai argumentuoti.
   Reflektuojantis – siejantis  įvairius dalykus, pritaikantis įgytas žinias ir įgūdžius, gebantis  vertinti /  įsivertinti.

   Teisingas –  besirenkantis tai, kas augina, o ne griauna, kuriantis teisingumu pagrįstą pasaulį, gebantis pasipriešinti neteisybei ir išnaudojimui.
   Tarnaujantis  –  besirūpinantis visais, ypač tais, kuriems pagalba yra reikalingiausia.
   Atsakingas – aktyviai įsitraukiantis į gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautinės bendruomenės veiklą bei branginantis savo tautos kultūros paveldą.

   Išradingas – įžvelgiantis  įprastus dalykus kitaip, kuriantis autentiškas ir vertingas idėjas, meno kūrinius,  randantis netikėtus sprendimus. 
   Atviras – nebijantis prieštaravimų, nesuderinamumo, prisitaikantis  prie kaitos, priimantis gyvenimo iššūkius ir pokyčius.
   Iniciatyvus – gebantis savarankiškai pradėti ir kitus paskatinti veikti, džiugiai siekiantis užsibrėžtų tikslų, trokštantis daugiau (magis) visose srityse.

   Aktyvus – nuolat fiziškai tobulėjantis, praktikuojantis įvairias fizinio aktyvumo formas.
   Sveikas – besirūpinantis sveikata ir branginantis gyvybę, praktikuojantis sveiką gyvenseną.
   Darnus – gebantis rasti pusiausvyrą tarp veiklos ir poilsio, savęs ir aplinkos, kuriantis saugią, sveiką, ekologišką aplinką.