• kol kas nėra duomenų
   • IB Diploma

   • More information

    Tarptautinis Bakalaureatas

    • Tarptautinio bakalaureato organizacija (toliau – TBO) vykdo programą ir standartus atitinkančią Tarptautinio bakalaureato Diplomo programą (toliau – TB DP), pasižyminčia dideliais akademiniais reikalavimais, subalansuotu ugdymo planu.
    • TB DP yra dvejų metų trukmės. Mokinių amžius 16–19 metų. Programa skirta 11–12 (III–IV gimnazijos) klasių mokiniams.
    • Mokymosi forma – grupinė.
    • TB DP įgyvendinama vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintu TB DP aprašu, TBO sudarytomis Diplomo mokomųjų dalykų programomis, kitais teisės aktais.
    • TB DP tikslas – ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie suvoktų ir gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Šiam tikslui TBO kartu su mokyklomis, vyriausybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis yra sukūrusi ir nuolat atnaujina ugdymo programas, išsiskiriančias aukštais akademiniais reikalavimais ir patikimu vertinimu.
    • Pagal šias programą dirbančių viso pasaulio Tarptautinio bakalaureato mokyklų mokiniai skatinami būti aktyviems, rūpestingiems, visą gyvenimą besimokantiems asmenims, pripažįstantiems, kad ir kitaip manantys gali būti teisūs.
     

    TB DP sandara:

    • TB DP sudaro privalomieji ir pasirenkamieji dalykai. Jų turinys pateikiamas skirtingo sudėtingumo pasirenkamaisiais dalykų lygiais. Mokiniams pagal jų mokymosi poreikius ir polinkius sudaromos galimybės rinktis skirtingo sudėtingumo dalykų lygių programas;
    • galimos dvi skirtingos to paties dalyko lygių programos: standartinis ir aukštesnysis. Jos pateikiamos lygiais, jų apimtys yra skirtingos: standartinio lygmens programa (SL) apima 150 val. per 2 metus, aukštesniojo lygmens (HL) – 240 val. per 2 metus. Šiuolaikinių užsienio kalbų programos atitinka Europos Tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2  kalbos mokėjimo lygius.
     

    TB DP privalomieji ir pasirenkamieji dalykai, jų kursų dvejų metų programų apimtis (valandomis): 

     

    Mokomųjų dalykų grupės

    Standartinis lygis

    Aukštesnysis lygis

    Valandų skaičius per dvejus metus*

    Valandų skaičius per dvejus metus*

    I grupė: kalba ir literatūra

    (kalba A: literatūra)

    150

    240

    II grupė:

    šiuolaikinės užsienio kalbos

    150

    240

    III grupė: individai ir visuomenė

    150

    240

    IV grupė:

    gamtos / eksperimentiniai mokslai ir informatika

    150

    240

    V grupė: matematika

    150

    240

    VI grupė: menai

    150

    240

    Pažinimo teorijos kursas – 100 val.

    Visuomenei naudinga veikla – 150 val.

    Išplėstinis esė – 4000 žodžių apimties tiriamojo pobūdžio mokslinis darbas

    Maksimalus dalykų skaičius – 6

    Minimalus aukštesniojo lygmens (HL) dalykų skaičius – 3, maksimalus – 4

    Minimalus standartinis (SL) dalykų lygmens skaičius – 2, maksimalus – 3

    *Valanda=60 min.

    • Programos vykdymas: programos turinį struktūriškai sudaro šešios dalykų grupės: kalba A: literatūra, šiuolaikinės užsienio kalbos, individai ir visuomenė, eksperimentiniai mokslai ir informatika, matematika, menai.
    • Mokomieji dalykai, išskyrus kalbą A: literatūra, šiuolaikines užsienio kalbas, dėstomi anglų kalba.
    • Mokiniai turi mokytis kiekvienos grupės bent vieną dalyką, iš jų tris – aukštesniuoju lygiu (HL), tris – standartiniu lygiu (SL). Privalomi 3 papildomi TB DP elementai:
    • Pažinimo teorija: 100 valandų kursas, tikslas – mokyti suvokti ir paaiškinti pažinimo esmę, kritiškai įvertinti skirtingus pažinimo būdus (juslinį suvokimą, emocijas, kalbą, protą) ir pažinimo sritis (etiką, gamtos ir socialinius mokslus, meną, matematiką ir istoriją);
    • Išplėstinis esė: 4000 žodžių apimties savarankiškas mokslinis darbas; tiriamoji  problema pasirenkama iš kurio nors vieno studijuojamo dalyko;
    • Visuomenei naudinga veikla (CAS): skiriama 2–3 val. veikla per savaitę pagal pomėgius, interesus ir gebėjimus.
    • Įgyjama kvalifikacija:
    • mokiniui, išlaikiusiam pasirinktų dalykų egzaminus ir surinkusiam ne mažiau kaip 24 taškus, pateikusiam teorijos pažinimo esė ir išplėstinį esė, atlikusiam visuomenei naudingą veiklą (CAS), išduodamas diplomas;
    • mokiniui, įvykdžiusiam programos reikalavimų, išduodamas sertifikatas. Didžiausia suma – 45 taškai;
    • kalbos A: literatūros programa parengta, vadovaujantis vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro 2011-02-21 įsakymu Nr. V-269 (Žin. 2011, Nr. 26-1283). Kalba A: literatūra dėstoma valstybine lietuvių kalba.

    Tarptautinio bakalaureato mokinio savybes:

    • Smalsūs tyrinėjai. Žingeidūs, aktyvūs, savarankiški, siekiantys atrasti ir ištirti naujus dalykus; patiriantys mokymosi džiaugsmą. Jų noras nuolatos mokytis išliks visą gyvenimą;
    • Visapusiškai išprusę. Domisi įvairiomis žmogaus veiklos sritimis, įvairiais pasaulio reiškiniais ir procesais, nagrinėja įvairius požiūrius ir vertinimus. Taip gilina savo žinias ir plečia akiratį;
    • Mąstantys. Kritinis mąstymas ir kūrybingumas jiems padeda išspręsti sudėtingas problemas, priimti pagrįstus ir etiškus sprendimus;
    • Bendraujantys. Priima informaciją ir reiškia mintis daugiau nei viena kalba, efektyviai ir noriai bendradarbiauja su kitais;
    • Principingi. Laikosi moralės normų, elgiasi dorai, sąžiningai ir teisingai, gerbia kito asmens orumą, grupės ar bendruomenės nuomonę. Prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes;
    • Atviri pasauliui. Vertina tiek savo pačių kultūrą, papročius, asmeninę patirtį, tiek kitų individų ar bendruomenių nuostatas, vertybes ir tradicijas. Jiems įdomu išgirsti kitokią nuomonę, ją įvertinti. Taip jie praturtina savo patirtį ir tobulėja;
    • Rūpestingi. Moka užjausti, gerbia kitų žmonių jausmus, supranta jų lūkesčius. Jaučia pareigą padėti kitiems;
    • Drąsūs. Nebijo netikėtų situacijų, sumaniai ieško išeičių, mėgsta išbandyti naujas idėjas ir veiklą. Drąsiai gina savo požiūrį;
    • Visapusiški. Suvokia, kad gerovę sau ir aplinkiniams sukurs siekdami protinės, fizinės ir emocinės darnos;
    • Savikritiški. Moka įvertinti savo mokymosi patirtį, suvokia savo stipriąsias puses ir trūkumus. Mokydamiesi tobulėja.

    Mokymasis turi ugdyti mokinio savybes, atliepti jo poreikius, skatinti akademinio sąžiningumo principus, plėtoti gimtosios kalbos įgūdžius, kitus kalbinius gebėjimus. Ugdymo procese turi būti taikomos įvairios mokymo ir mokymosi strategijos ir stiliai, refleksija, skatinamos informacinių technologijų aplinkos.
    Mokymo priemonių panaudojimą ugdymo procese reglamentuoja TBO, vadovėliai leidžiami Kembridžo ir Oksfordo universitetuose.

     

    Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema:

    • dalyko vertinimo sistemą sudaro 2 dalys: vidaus (sudaro apie 20 proc. galutinio įvertinimo) ir išorės vertinimai (vertina egzaminuotojai). Per mokslo metus mokiniai vertinami už žodinį atsakinėjimą, rašto darbus, projektus bei eksperimentinius darbus. Dalyko baigiamojo egzamino pažymį sudaro atskirų egzamino dalių pažymiai bei vidaus vertinimo darbo (per mokslo metus atlikto savarankiško darbo, kurį vertina dalyko mokytojas) pažymys;
    • taikoma 7 balų vertinimo sistema. Egzaminai vyksta vienu metu visose Šiaurės pusrutulio TB mokyklose. Kiekvieno dalyko baigiamąjį egzaminą sudaro kelios dalys. Egzaminų užduotis ir savarankiškus mokinių darbus vertina išorės vertintojai iš įvairių TB mokyklų ar universitetų. Antraisiais metais mokiniai laiko egzaminus. Visi darbai vertinami vadovaujantis vienodais TBO vertinimo kriterijais. Galutinius įvertinimus patvirtina TBO egzaminų ir vertinimų centras Kardife (Jungtinė Karalystė). Baigiamųjų egzaminų balų sumą sudaro šešių egzaminų įvertinimai ir papildomi balai už išplėstinį esė ir pažinimo teorijos esė;
    • Egzaminai vyksta gegužės mėnesį. Egzaminų rezultatai skelbiami liepos 5 d.;
    • TB DP pripažįstama tarptautiniu mastu. Jos išsilavinimo pripažinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 39 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 29-1290). Mokiniams, įgijusiems Tarptautinio bakalaureato Diplomą, suteikiama galimybė stoti į Lietuvos valstybės finansuojamas studijų vietas, nustatomos Diplomo baigiamųjų egzaminų vertinimo ir brandos egzaminų vertinimo atitikmenys.

    TB DP pirmieji mokslo metai trunka 35 mokymosi savaites, antrieji mokslo metai – 30 savaičių. 

    Mokymosi metai

    Pusmečiai

    HL

    (pamokų skaičius per savaitę)

    SL

    (pamokų skaičius per savaitę)

    CAS

    (pamokų skaičius per savaitę)

    TOK

    (pamokų skaičius per savaitę)

    I metai

    I pusmetis

    (18 savaičių)

    6

    4

    1

    3

    II pusmetis

    (17 savaičių)

    6

    4

    1

    3

    Iš viso

    35 savaitės

    157,5 val.*

    105 val.*

    26,25 val.*

    78,75 val.*

    II metai

    I pusmetis

    (18 savaičių)

    6

    4

    1

    3

    II pusmetis

    (12 savaičių)

    6

    4

    1

    3

    Iš viso

    30 savaičių

    135 val.*

    90 val.*

    22,5 val.*

    22,5 val.*

    Iš viso per dvejus metus

    65 savaitės

    292,5 val.*

    195 val.*

    48,75 val.*

    101,25 val.*

    *Valanda=60 min.

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti