• Mokytojų konsultacijos

   • Mokytojas konsultuoja tėvus ugdymo klausimais antrosios ir ketvirtosios mėnesio savaitės paskirtą dieną (jei nenurodyta kitaip) ir valandą, o mokinius kiekvieną savaitę pasirinktą dieną ir valandą.
    Tėvams konsultuotis reikia užsiregistruoti iš anksto, prieš tris darbo dienas, iki paskirtos konsultacijos dienos telefonu 867653935. 
    Registruotis galima kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 16 val. (13.15–14.00 pietų pertrauka).

    Jei mokytojas į konsultaciją negali prisijungti dėl svarbių priežasčių, jis informuoja užsirašiusįjį paliktu kontaktiniu telefonu.

    Mokiniams atskiros registracijos į konsultaciją nereikia, tačiau perspėja mokytoją, kad norėtų pasikonsultuoti.


    Konsultacijų tvarkaraštis

   • Ugdymo planas

   • UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2020–2021 M. M.

    Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

    Klasės

    Pusmečiai

    I pusmetis

    (nuo – iki)

    II pusmetis

    (nuo – iki)

    5–III, IB 1

    09-01 – 01-22

    01-25 – 06-18

    IV

    09-01 – 01-22

    01-25 – 05-21

    IB 2

    09-01 – 01-22

    01-25 – 05-25

     

    Ugdymo organizavimas 5–8, I–IV gimnazijos klasėse 2020–2021 mokslo metais:

    • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d. 
    • Ugdymo proceso trukmė 5–8, I–III gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasių mokiniams – 163 ugdymo dienos.
    • Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktus brandos egzaminus (-ą) ar įskaitas (-ą) per pavasario (šv. Velykų) atostogas, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminus ar įskaitas, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktus brandos egzaminus ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
    • Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
    • Mokslo metai skirstomi pusmečiais (Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus 2020-09-01 įsakymas Nr. V-13).

     

    Klasės

    Pusmečiai

    I pusmetis

    (nuo – iki)

    II pusmetis

    (nuo – iki)

    5–III, IB 1

    09-01 – 01-22

    01-25 – 06-18

    IV

    09-01 – 01-22

    01-25 – 05-21

    IB 2

    09-01 – 01-22

    01-25 – 05-25

     

    Mokinių atostogos (Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus 2020-09-01 įsakymas Nr. V-13):

    Atostogos

    Prasideda

    Baigiasi

    Rudens

    2020-10-26

    2020-10-30

    Žiemos (šv. Kalėdų)

    2020-12-23

    2020-12-31

    Žiemos atostogos 

    2021-02-15

    2021-02-19

    Papildomos atostogos IV kl. mokiniams

    2021-02-05

    2021-02-05

    Pavasario (šv. Velykų)

    2021-04-06

    2021-04-09

    Vasaros:

    5–8, I–III, IB 1

    IB 2

     

    2021-06-21

    2021-06-28

     

    2021-08-31

    2021-08-31

     

    Įgyvendinant vertybinių nuostatų, kūrybiškumo ugdymą, tenkinant mokinių poreikius kultūrinei, meninei, pažintinei, tiriamajai, kūrybinei, sportinei, praktinei veiklai, skiriamos projektinės dienos (žr. į 1 priedą).
    Mokiniams siūlomi pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai (individualiems gabių mokinių poreikiams tenkinti, dalyko žinioms ir gebėjimams gilinti, naujam dalyko turiniui išmokti (žr. į 2 priedą). Vadovaujantis mokinių poreikiais ir kompetencijomis, siūlomos ir realizuojamos pasirenkamųjų dalykų ir modulių programos (žr. į 3 priedą). Tiriamoji, praktinė veikla derinama su pasirenkamaisiais dalykais ir moduliais sudaromos galimybės vykti ugdymo procesui kitose edukacinėse erdvėse.