• kol kas nėra duomenų
    • Darbuotojų sielovada

    • Trokštame būti ne tik dalyko mokytojais savo mokiniams, bet ir tikėjimo Kristumi liudytojais savo žodžiais, veiksmais ir gyvenimo būdu. Siekdami išlaikyti ir stiprinti gimnazijos jėzuitišką tapatybę, ugdomės gilesnį supratimą apie jėzuitiško švietimo misiją, norime geriau pažinti ignaciškąjį dvasingumą, jį praktikuoti savo gyvenime, auginti asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi bei mokytis dalintis tikėjimo patirtimi vienas su kitu bendruomenėje. 

     Veiklos

     ➤ Liturgijos šventimas ir bendra malda.

     ➤ Mokymai, seminarai, konferencijos ignaciškojo dvasingumo ir jėzuitiško švietimo temomis. 

     ➤ Dvasinis palydėjimas, rekolekcijos, šv. Ignaco dvasinės pratybos  kasdienybėje.

     ➤ Piligriminės kelionės.

      

  • Gavėnios rekolekcijose - piligriminė kelionė iš Tytuvėnų į Šiluvą