• kol kas nėra duomenų
    • Jėzuitų gimnazija ne tik teikia išsilavinimą, tačiau ugdo dvasingą, sąmoningą, atjaučiantį ir įsipareigojantį žmogų, gebantį įsisąmoninti krikščioniškąsias vertybes ir pasirinkti tinkamą mokymosi kelią. Eidama šiuo keliu, gimnazija vykdo sielovadinę veiklą, padedančią kiekvienam mokiniui sutikti Dievą.

     Gimnazijoje tam yra paskirtas kapelionas, padedant Dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytojams, auklėtojams, mokinių ir jų tėvų atstovams, stengiasi įprasminti kiekvieno gimnazijoje besimokančiojo kelią, kritiškai vertinant materialiuosius pasaulio veiksnius, formuojant kiekvienam tinkamas prioritetines bendražmogiškas dorybes, nuostatas ir moralę.

     Tęsdama ilgą jėzuitišką tradiciją, gimnazija, kaip į Kristų tikinčiųjų bendruomenė, skelbia tikėjimo pagrindus, Evangelijos mokymą, krikščioniškąjį Dievo buvimo liudijimą ypatingai rekolekcijose ir tikybos pamokose atskirai arba integracijoje su kitais dėstomais dalykais. Įvairių minėjimų ir iškilmių metu niekuomet nepamirštamas bendruomeniškas tikėjimo šventimas - Eucharistija. Rekolekcijų dėka, mokiniai pagilina savo krikščioniškąją patirtį, artimo meilės bendrystę, palaiko ir įgyvendina rekolekcijų dvasią savo kasdienybėje ir aplinkoje. Tai puikiai atspindi gimnazijoje neretai vykdomos įvairios solidarumo akcijos ar klasių pamaldumo tradicijos Advento ir Gavėnios laikotarpiais. Per šias programas išsiplečia mokinių laisvė, siūlanti rinktis tikėjimą Dievu ne dėl tradicijos, bet siekiant jį giliau pažinti bei juo sekti.